Regional Centre - Muzaffarabad

CPSP Regional Centre, SHAIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN HOSPITAL/CMH MUZAFFARABAD AZAD JAMMU AND KASHMIR
Muzaffarabad
05822-920998
rc_muzaffarabad@cpsp.edu.pk