Regional Centre - Peshawar

CPSP Regional Centre, Hayatabad Medical Complex, Hayatabad Phase IV,
Peshawar
091-9217011, 091-9217320-1
111-606-606
091-9217062
rc_peshawar@cpsp.edu.pk